کاردار نروژ در تهران به وزارت خارجه احضار شد | ایستگاه خبر