پلیس نروژ مدارس را تحت تدابیر امنیتی قرار داد | ایستگاه خبر