17 کشته در انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی راس العین سوریه | ایستگاه خبر