اعتراض شدید ایران به نروژ به دنبال آتش زدن قرآن کریم در این کشور | ایستگاه خبر