ارائه گزارش عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۹۸ در جلسه کمیسیون اقتصادی | ایستگاه خبر