کاربران در اندروید جدید کنترل جدی‌تری بر موقعیت مکانیشان خواهند داشت | ایستگاه خبر