آیا کرونای شایع در ایران با چین متفاوت است؟ | ایستگاه خبر