لزوم جدیت در انجام تعهد و رسالت اجتماعی هر فرد جامعه | ایستگاه خبر