تولید و اجرای نمایش ایرانی، اولویت سال آینده کانون است | ایستگاه خبر