درخواست نفتی سناتورهای آمریکایی از بن سلمان | ایستگاه خبر