آرسنال با فروش 55 میلیونی اوبامیانگ، بمب منفجر می کند | ایستگاه خبر