غربالگری کرونایی برای خروج از مازندران فعال شد | ایستگاه خبر