عضو کمیته نظارت بر توزیع کمک‌های بین المللی و ملی منصوب شد | ایستگاه خبر