تمایل نوع وخیم کووید-۱۹ به سیگاری ها | ایستگاه خبر