تلاش شرکت ادوبی برای تولید اپلیکیشن جهانی دوربین | ایستگاه خبر