تربیت نیروهای کارآمد از دستاوردهای جهاد دانشگاهی است | ایستگاه خبر