بخش معدن در پی سهم ۶.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور | ایستگاه خبر