پذیرش مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان بوشهر آغاز شد | ایستگاه خبر