سومی نماینده ایران در مسابقات پیشکسوتان شطرنج قهرمانی آسیا | ایستگاه خبر