کارگران شهرداری کوت عبدالله اهواز اعتراض کردند | ایستگاه خبر