حزب اراده ملت از شوراى عالى و شوراى هماهنگى اصلاح طلبان کناره گیرى کرد | ایستگاه خبر