الگوی کشت باید از حالت سنتی به صنعتی تغییر کند | ایستگاه خبر