دانشگر اخراجی علیه پروتکل‌های بهداشتی | ایستگاه خبر