آزمون:‌به زنیت کمک می کنم/می خواهم همیشه قهرمان باشم | ایستگاه خبر