فارس من| ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی دانشگاه های علوم پزشکی | ایستگاه خبر