برد پرگل پاری سن ژرمن، حضور محمدی در دو بازی خنت | ایستگاه خبر