سازمان بهداشت جهانی زمان واکسیناسیون جهانیان بر علیه کرونا را پیش بینی کرد | ایستگاه خبر