سردرگمی مردم در پی نبود ماسک در داروخانه‌ها | ایستگاه خبر