هرمزگان، مقام اول استفاده از سیستم آبیاری نوین در کشور | ایستگاه خبر