رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری | ایستگاه خبر