برخی ناشنوایان و نابینایان از آموزش محروم هستند | ایستگاه خبر