۳۲ میلیون کاربر بازی های رایانه ای در کشور | ایستگاه خبر