افزایش تبادلات علمی، آموزشی با وجود شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام | ایستگاه خبر