وضعیت برگزاری «تئاتر تجربه» مشخص نیست| تأثیر کرونا بر جشنواره | ایستگاه خبر