جریان تئاترمقاومت با «میزان سن» نقد و بررسی می شود | ایستگاه خبر