کابوس کرونا سری‌آ را لغو می‌کند؟ ؛ مثل رونالدو باشید / نگاهی به مطبوعات ایتالیا | ایستگاه خبر