ماهورا»؛ روایتی عاشقانه از دوران ایثار و شهادت | ایستگاه خبر