نشست تصویری بین المللی فارابی برگزار می شود | ایستگاه خبر