کشته و زخمی شدن ۲۴۸ غیرنظامی جمهوری آذربایجان | ایستگاه خبر