اعتراض به اقدام رئیس اداره ملی آمار افغانستان | ایستگاه خبر