تاکید رئیس جمهور بر لزوم آمادگی در حوادث غیر مترقبه | ایستگاه خبر