اهدای خون فرهنگی رو به توسعه اما هنوز کم فروغ! | ایستگاه خبر