گلدمن ساکس: پیروزی بایدن برای بازار نفت بهتر است | ایستگاه خبر