1632 متقاضی طرح اقدام ملی، تسهیلات خود را دریافت کردند | ایستگاه خبر