تحریم‌های غیرقانونی در هنگام همه‌گیری بیماری، نشانه‌ای از نسل کشی است | ایستگاه خبر