آسیب دیدگی ۳.۷ میلیون واحد کسب و کار با شیوع کرونا | ایستگاه خبر