خودکفایی ۷۰۰ هزار خانواده از مددجویان کمیته امداد | ایستگاه خبر