بانک مرکزی | چک‌های در اختیار مردم همچنان دارای اعتبار هستند | ایستگاه خبر