استقبال فعالان حوزه زنان و خانواده از برگزاری نشست با رئیس قوه قضاییه | ایستگاه خبر