روایت تنها بازمانده یک کشتار جمعی در استکهلم | ایستگاه خبر